اولین همایش "پیمایش فناوری های الکترونیک، توانمندی ها و فرصت های سرمایه گذاری" با موضوع "الکترونیک خودرو" برگزار شد.

همایش "پیمایش فناوری های الکترونیک، توانمندی ها و فرصت های سرمایه گذاری" همایش اول با موضوع "الکترونیک خودرو" در تاریخ های 22 و 23 آبان ماه 1396 در دانشگاه تبریز توسط منطقه ویژه ربع رشیدی و با مشارکت حامیان همایش همزمان با پنجمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدیRINOTEX2017  برگزار گردید. در کنار  همایش، کارگاهی با عنوان "کارگاه طراحی مدارات مجتمع آنالوگ و دیجیتال" با همکاری انجمن میکروالکترونیک ایران با ظرفیت 25 نفر و به مدت 10 ساعت (طی دو روز متوالی) نیز با موفقیت ارایه گردید. متقاضیان شرکت در کارگاه بیش از ظرفیت بوده است که نهایتا با 26 نفر برگزار گردید. کارگاه توسط دو نفر از پژوهشگران مجرب عضو انجمن میکروالکترونیک ایران به نام آقایان مرتضی مهدی ساسان و ابوالفضل مرادپور برگزار شد و به شرکت کنندگان، گواهی کارگاه با امضای مشترک شبکه فام استان آذربایجان شرقی و انجمن میکروالکترونیک ایران صادر گردید.

اطلاعات تکمیلی درباره این همایش در سایت http://etsconf.ir قابل مشاهده می باشد.