هیأت مدیره

با توجه به برگزاری جلسه مجمع و نیز انتخابات هیأت مدیره انجمن در تاریخ 1400/12/04 با حضور اعضاء محترم انجمن، هیأت مدیره جدید انجمن مسئولیت انجام امور را بر عهده گرفته اند:

ترکیب هیأت مدیره جدید انجمن:

  1. دکتر جعفر صبحی (رئیس انجمن)
  2. دکتر صمد شیخایی
  3. مهندس حمید اسم خانی
  4. دکتر امیر نیک پیک
  5. دکتر فاطمه اکبر
  6. دکتر محمد یاوری
  7. دکتر نسیم توکل

اعضاء علی البدل:

  1. دکتر سیروس طوفان
  2. دکتر حسین معیری

بازرس انجمن:

دکتر سوده عقلی مقدم

بازرس علی البدل:

دکتر محمد فلاح نژاد