درهیئت موسس

اعضاء هیئت موسس

نام و نام خانوادگی سمت محل کار
دکتر مهرداد شریف بختیار دانشیار دانشکده برق
دانشگاه صنعتی شریف
دکتر سید مجتی عطاردی دانشیار دانشکده برق 
دانشگاه صنعتی شریف
دکتر علی فتوت احمدی استادیار دانشکده برق
دانشگاه صنعی شریف
دکتر عبدالرضا نبوی دانشیار دانشکده برق
دانشگاه تربیت مدرس
دکتر پرویز کشاورزی دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه سمنان
دکتر حسن حاج قاسم دانشیار دانشکده برق
دانشگاه مالک اشتر
دکتر سید مهدی فخرائی دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه تهران
دکتر ستار میرزاکوچکی دانشیار دانشکده مهندسی برق 
دانشگاه علم و صنعت
دکتر مرتضی صاحب الزمانی دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
دکتر علیرضا عرفانیان استادیار دانشکده برق 
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دکتر سعید سعیدی استادیار دانشکده فنی و مهندسی
دانشگاه تربیت مدرس