انقعاد تفاهم همکاری علمی-پژوهشی بین پژوهشگاه هوافضای وزارت عتف و انجمن میکروالکترونیک ایران

در راستای ارتقای کیفیت فعالیت نهادهای علمی و پژوهشی کشور و به اشتراک گذاری توانایی ها و ظرفیتها، پیشنهاد همکاری علمی-پژوهشی بین پژوهشگاه هوافضای وزارت عتف و انجمن میکروالکترونیک ایران در ابتدای سال 97 مطرح شد. این پیشنهاد پس از بررسی و رایزنی های دو جانبه، منجر به تنظیم تفاهم نامه همکاری بین پژوهشگاه و انجمن شده و نهایتا در جلسه هیات مدیره مورخ 4 مهرماه 1397 و با حضور نماینده پژوهشگاه هوافضای وزارت عتف، جناب دکتر پیمان علی پرست، تفاهم نامه مذکور به تصویب هیات مدیره رسید.

یکی از اولین نتایج انعقاد این تفاهم نامه، برگزاری اولین کنفرانس بین المللی انجمن میکروالکترونیک ایران توسط پژوهشگاه هوافضای وزارت عتف در سال 98 خواهد بود.