کتاب واژه نامه تخصصی انگلیسی به فارسی میکروالکترونیک و مدار مجتمع

گردآوری و تدوین: انجمن میکروالکترونیک ایران

مشتمل بر 2000 واژه در سه زیر حوزه:

- افزاره و ساخت

- مدارها و سامانه های آنالوگ و فرکانس رادیویی

- مدارها و سامانه های دیجیتال


عنوان کتاب: کتاب واژه نامه تخصصی انگلیسی به فارسی میکروالکترونیک و مدار مجتمع

مؤلف: انجمن میکروالکترونیک ایران (آقایان: دکتر سعید سعیدی، دکتر مصطفی ارسالی صالحی نسب، دکتر اسماعیل نجفی اقدم و دکتر بکتاش بهمنش و خانم ها: دکتر سوده عقلی مقدم و دکتر زیبا فاضل)

ناشر: نیاز دانش

سال نشر: 1397

شمارگان: 300 نسخه

تعداد صفحات: 77

شابک: 3-22-8906-600-978

قیمت: 70000 ریال