دومین کنفرانس میکروالکترونیک ایران سوم تا پنجم دی­ماه در دانشگاه تهران برگزار می شود

دومین کنفرانس میکروالکترونیک ایران سوم تا پنجم دی­ماه در دانشگاه تهران برگزار می شود

اولین کنفرانس بین المللی میکروالکترونیک ایران برگزار میگردد...

اولین کنفرانس بین المللی میکروالکترونیک ایران برگزار میگردد...