کتاب کاربرد نرم افزار HSPICE در شبیه سازی مدارهای الکترونیکی

کتاب کاربرد نرم افزار HSPICE در شبیه سازی مدارهای الکترونیکی

کتاب عملکرد و مدل سازی ترانزیستور MOS

کتاب عملکرد و مدل سازی ترانزیستور MOS

کتاب فیزیک الکترونیک

کتاب فیزیک الکترونیک

کتاب فناوری ساخت قطعات الکترونیکی (فناوری VLSI سیلیسیمی: اساس، روش های اجرا و مدل سازی)

کتاب فناوری ساخت قطعات الکترونیکی (فناوری VLSI سیلیسیمی: اساس، روش های اجرا و مدل سازی)

کتاب واژه نامه تخصصی انگلیسی به فارسی میکروالکترونیک و مدار مجتمع

کتاب واژه نامه تخصصی انگلیسی به فارسی میکروالکترونیک و مدار مجتمع

کتاب تحلیل و طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ

کتاب تحلیل و طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ