چهارمین کنفرانس بین المللی میکروالکترونیک

چهارمین دوره کنفرانس بین المللی میکروالکترونیک با همکاری دانشگاه شهید بهشتی 29آذرماه لغایت 1 دی ماه برگزار خواهد شد.

هیأت مدیره

با توجه به برگزاری جلسه مجمع و نیز انتخابات هیأت مدیره انجمن در تاریخ 1400/12/04 با حضور اعضاء محترم انجمن،...

انتخابات هیأت مدیره

انتخابات هیأت مدیره

معرفی کتاب

سومین کنفرانس میکروالکترونیک ایران

سومین کنفرانس میکروالکترونیک ایران-سخن افتتاحیه